November 2016 - Galileo Masters 2016

Aerobits received the main prize of the Polish edition of the competition and a special prize awarded by POLSA Warsaw

Projects

Umowa o dofinansowanie Projektu "Podniesienie konkurencyjności firmy Aerobits poprzez zwiększenie jej potencjału eksportowego" Nr RPZP.01.15.00-32-004/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 "Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie" Działanie 1.15 "Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw"

This site uses cookies to deliver the best possible web experience. By continuing and using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.